Sneek verjaardagskalender

Om de Samenloop Voor Hoop Sneek Súdwest-Fryslân 2021 te steunen, hewwe SSHUW! en Sneeck.nl un prachtige Sneek jaardachkalender útbrocht. De kalender is te krijen bij boekhandel v/d Velde, Bruna, bij Sneeck.nl. het Fries Scheepvaartmuseum en tefens bij SSHUW!, fanwege de beperkingen dy we momenteel allemaal onderfyne is’t mochelijk om de kalender in Sneek e.o. te besorgen. De kalender kost €12,50 en de gehele opbrengst komt ten goede fan de Samenloop foar Hoop 2021.

De foto’s binne allemaal fan 1900 en binne destiëds maakt en útgeven deur boekhandel Wielenga, wat omstreeks 1953 ofernomen is deur boek en fotohandel Baarda.

(Úteraard is alles in ut werk stelt om disse foto’s foar dit doël te magge brúken).