de tuun fan Singel 32, wêrin de Piet Bakkerschool bouwd wurde suu, is nog onbebouwd. (Argief gemeente Sneek).